Atla

Festiveworld Izmir Internet Sitesi Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından nasıl elde edildiği, hangi amaçlarla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklar konularında bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Fuar Katılımcıları: Festiveworld Izmir organizasyonuna katılım için kayıt formu doldurmadan önce, web sitemiz üzerinden bir Messe Frankfurt kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Messe Frankfurt kullanıcı hesabı oluşturmak için elektronik ortamda doldurduğunuz form yoluyla isim, soyisim, eposta adresi, ikamet edilen ülke, cinsiyet ve işlem güvenliğine dair kişisel verileriniz işlenir.

Messe Frankfurt kullanıcı hesabınızı oluşturduktan sonra, Festiveworld Izmir organizasyonuna katılım için yine elektronik ortamda doldurduğunuz katılım formu yoluyla isim, soyisim, eposta adresi, ikamet edilen ülke, cinsiyet, telefon numarası, çalışılan pozisyon ve departman, işlem güvenliği bilgileriniz işlenir.

Fuar Ziyaretçileri: Festiveworld Izmir organizasyonuna ziyaretçi olarak gelmek isteyen kişilerin isim, soyisim, adres, telefon numarası, çalışılan şirket ve pozisyon, faaliyet gösterilen sektör, ilgilenilen ürün grupları ve daha önceki katılım bilgilerine ilişkin verileri, elektronik ortamda doldurulan kayıt formları yoluyla toplanarak işlenir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • Fuar katılımcı sözleşmelerinin kurulması ve ifası
 • Katılımcı ve ziyaretçilere gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi
 • Fuar kayıt süreçlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Organizasyon güvenliğinin sağlanması
 • Erişim yetkilendirilmelerinin yapılması
 • İşlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerimizin yürütülmesi
 • Talep ve şikayetlerin takibi
 • Veri güncelliğinin sağlanması
 • İstatistik analiz çalışmaları

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri şunlardır:

 • Sözleşme kurulması veya ifası için zorunlu olması: Kayıt formlarında paylaşacağınız veriler, fuar katılımcıları ile akdedilecek sözleşmelerin kurulması ve ifası için kullanılabilir.
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması: Resmi merciler tarafından talep edilmesi durumunda, fuar katılımcılarına ve ziyaretçilere ait kişisel verileri ilgili merciler ile paylaşabiliriz.
 • Temel hak ve özgürlüklerinize müdahale etmemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması: Kayıt formlarında paylaştığınız kişisel veriler, fuar organizasyonunun sorunsuzca yürütülebilmesi ve istatistiki veri analizi yapılması amacıyla işlenebilir.
 • Açık rızanızın alınması: Yurtdışına veri aktarmak veya reklam/pazarlama faaliyetlerimiz doğrultusunda, açık rızanızı alarak kişisel verilerinizi işleyebiliriz. 

4. Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Kişiler

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılabilir ve bu kişilere aktarılabilir:

 • Organizasyon yönetiminin sağlanması, ticari faaliyetlerimiz ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımız.
 • Mevzuatta öngörülen yetkileri dahilinde yapacakları talepleri kapsamında ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için, kamu kurum ve kuruluşları.
 • Hukuki süreçlerin takibi amacıyla avukatlarımız ve hukuki danışmanlarımız.
 • Veri aktarımı için onayınızı alacağımız yurt içi veya yurt dışında yerleşik diğer tüm gerçek ve tüzel kişiler.

5. Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

KVKK ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin tüm taleplerinizi info@turkey.messefrankfurt.com[YK4]  adresi üzerinden Şirkete yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Messe Frankfurt Ulusararası Fuarcılık Ltd. Şti. Çerez Bilgilendirme Metni

Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi (“Şirketimiz”; veya “Messe Frankfurt”) olarak siz https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr.html ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu İşbu Messe Frankfurt Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Çerezler vasıtasıyla (●) işlemekteyiz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemizi tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.

Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.

Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:  

No.

Çerez Türü

Kullanım Amaçları

3.

Zorunlu Çerezler

İnternet sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, internet sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

4.

İşlevsel ve Analitik Çerezler

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, internet sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, internet sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin internet sitemizi görüntüleme dil tercihiniz işlenir.

5.

Takip Çerezleri

Takip çerezleri internet sitemizi ve internet sitemiz üzerinden üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler tercih ve davranışlarınızı toplamak ve ancak anonimleştirerek reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi maksatlarıyla işlenmektedir ve kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile bu tip çerezleri kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanmayacağımızı belirtmek isteriz. Takip çerezleri ancak açık rızanız dâhilinde kullanılacaktır.

Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında KVK mevzuatı uyarınca KVK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr.html alan adı altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitede kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Internet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Messe Frankfurt İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı https://tr.messefrankfurt.com/turkey/tr/iletisim.html linkindeki KVK Bilgi Talep Etme Formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

•          Bostancı, Yazmacı Tahir Sk. No:50, 34744 Kadıköy/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

•          kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Messe Frankfurt’a daha önce bildirilen Messe Frankfurt’un sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimizin kvkk@turkey.messefrankfurt.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. 

 

Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi

Bostancı, Yazmacı Tahir Sk. No:50, 34744 Kadıköy/İstanbul